مهم نیست در چه سنی باشم ، هر وقت چیز جدیدی یاد میگیرم، دلم میخواد فریاد بزنم : مامان بیا نگاه کن!
روز زن و مادر بر تمام خانم های مهربون مبارك!