میلاد پیامبر رحمت، تاج آفرینش، محمد مصطفی (ص) بر شما خجسته باد.