دوز - چهار خونه

چهار تا خونه کنار هم (سطری، ستونی، قطری) در مقابل حریف هوش مصنوعی بساز
زمان: