• سلام، معصومه شفیعی هستم

  • راه های ارتباطی

  • رزومه

  • عملیات