• سلام، مهدی ابطحی هستم

  • راه های ارتباطی

  • رزومه

  • تحصیلات

    لیسانس مهندسی کشاورزی

    1378/07/01 - 1382/04/01

    در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان


  • عملیات