امتیازات برتر بازی کلمه یابی فارسی

 

رتبه مقدار زمان رکورد  اسم تلگرامی
1 75/3 Amir
2 76/7 f.f
3 77/4 f.f
4 84/8 f.f
5 93 NAZANIN...KH
6 94/9 f.f
7 96/9 NAZANIN...KH
8 100/3 Hard Rock
9 107/5 f.f
10 108 esmaeil shahabian
11 116/8 R
12 121/6 Behzad Soleimani Neysiani
13 126 NAZANIN...KH
14 146/2 f.f
15 147/3 Behzad Soleimani Neysiani
16 151/2 R
17 153 NAZANIN...KH
18 159/9 Behzad Soleimani Neysiani
19 173/6 NAZANIN...KH
20 177 R
21 177/9 R
22 182 Ⓢamane
23 364 عباسی
24 499/2 moein
25 518/2 سرگرمی 
دیدگاه ها