امتیازات برتر بازی برج هانویی

 

بر اساس زمان 

 

 

رتبه مقدار زمان رکورد  تعداد حرکت رکورد  اسم تلگرامی
1 106 127 Mh
2 115 127 ☺️
3 135/7 130 Mh
4 179/3 127 moein
5 189/3 131 R
6 221/6 128 moein
7 224 127 ... ...
8 244/2 148 moein
9 290/4 179 A.h.m.d
10 295/7 130 ... ...
11 455/3 194 ⇜ مســـــтαjiــــــتر ⇝ متین
12 534/3 172 سرگرمی 
13 795/8 238 A.h.m.d
14 816 221 Maede Moazen

 

بر اساس تعداد حرکت

 

 

 

رتبه مقدار زمان رکورد  تعداد حرکت رکورد  اسم تلگرامی
1 106 127 Mh
2 115 127 ☺️
3 179/3 127 moein
4 224 127 ... ...
5 221/6 128 moein
6 135/7 130 Mh
7 295/7 130 ... ...
8 189/3 131 R
9 244/2 148 moein
10 534/3 172 سرگرمی 
11 290/4 179 A.h.m.d
12 455/3 194 ⇜ مســـــтαjiــــــتر ⇝ متین
13 816 221 Maede Moazen
14 795/8 238 A.h.m.d
دیدگاه ها