بنیانگذاران سایت سوتل نسبت به اعتماد شما برای عضویت و فعالیت و اشتراک گذاری محتوا، کمال تشکر را دارد و همه تلاش خود را در راستای تقویت این اعتماد و جلب رضایت شما انجام خواهند داد.

 

محتوای آموزشی تولید شده توسط هر شخص از قبیل سوال، آزمون و دوره

  • با سطح دستزسی مخفی و خصوصی، تنها توسط خود شخص قابل دسترس و ویرایش می باشد.
  • با سطح دسترسی عمومی، توسط خود شخص و کاربران مجاز مانند اساتید، بازرسان، و اپراتورهای سوتل قابل دسترس و ویرایش می باشند.

 

اطلاعات پروفایل هر شخص در سایت سوتل به دسته های تحصیلی، شغلی، خدماتی، و عمومی تقسیم می گردد. کلیه اطلاعات پروفایل درج شده توسط شما

  • با سطح دسترسی خصوصی تنها توسط خود شخص و اپراتورهای سوتل قابل دسترس خواهد بود.
  • با سطح دسترسی سازمان، توسط سازمان هایی که در سایت سوتل به عضویت آن ها در آمده اید قابل رویت می باشد.
  • با سطح دسترسی دو سویه، توسط کاربرانی که با آن ها ارتباط دو سویه برقرار کرده اید قابل مشاهده خواهد بود.
  • با سطح دسترسی دنبال کننده، توسط دنبال کنندگان شما قابل مشاهده می باشد.
  • با سطح دسترسی دنبال شونده، توسط کسانی که شما آن ها را دنبال کرده اید قابل مشاهده خواهد بود.
  • با سطح دسترسی عمومق، توسط هر کاربر عضو در سوتل یا غیر عضو قابل مشاهده می باشد.

 

دیدگاه ها