طراحی و پیاده سازی زبان‌های برنامه سازی (Design and Implementation of Programming Languages)
طراحی و پیاده سازی زبان‌های برنامه سازی (Design and Implementation of Programming Languages)
اطلاعات بیشتر
دانش طراحی زبان‌های برنامه‌سازی سازمان


سرفصل دوره
 • منابع درس

 • آزمون‌های درس

 • فیلم‌های کلاس
  • دانشجویان ترم دوم سال تحصیلی 97-98 گروه علوم کامپیوتر دانشگاه کاشان
   • چرا این درس؟- تاریخچه زبان‌های برنامه سازی و عوامل موثر در توسعه آنها- نقش زبان‌ها- معیارهای یک زبان
   • DPL-G1-CS-S02-971127-فصل1-زبان‌ها-فصل2-سخت افزار
   • DPL-G1-CS-S03-971129-فصل2-انقیاد-فصل3-نحو
   • DPL-G1-CS-S04-971204-فصل 3-نحو زبان‌ها-فصل4-خواص زبان‌ها
   • اعلان ها-خواص انواع داده ها و اشیاء-داده های اسکالر
   • داده های مرکب
   • تمرین های فصل 1
   • تمرین های فصل 1 و فصل 2 و فصل 3
   • فصل ششم-بسته بندی-ساختمان داده ها
   • فصل ششم-بسته بندی-داده انتزاعی-زیر نامه ها-نوع داده ها
   • هفتم-وراثت-کلاس های مشتق-انواع وراثت-ملغی کردن متدها-انواع انتزاع-چند ریختی
   • فصل 8-کنترل ترتیب اجرا
   • تمرین های فصل 4
   • فصل نهم-کنترل زیر برنامه ها
   • فصل نهم-صفات کنترل داده ها-پارامترها و نحوه انتقال آنها
   • فصل9-انتقال پارامترها-محیط مشترک
   • فصل9-محیط مشترک
   • تمرین های فصل 4-سوال 8 تا 11
   • تمرین های فصل 4-سوال 12 تا 19
   • فصل دهم-مدیریت حافظه
   • تمرین های فصل شش-سوال 1 تا 5
   • تمرین های فصل شش-سوال 17 تا 27
   • تمرین های فصل شش-سوال 28 تا 30-تمرین های فصل هشتم-سوال 1 تا 6
   • 21:21:33

  • دانشجویان ترم دوم سال تحصیلی 97-98 گروه مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) دانشگاه کاشان
   • چرا این درس؟- تاریخچه زبان‌های برنامه سازی و عوامل موثر در توسعه آنها- نقش زبان‌ها- معیارهای یک زبان
   • DPL-G2-CES-S02-971127-فصل1-زبان‌ها-فصل2-سخت افزار
   • DPL-G2-CES-S03-971129-فصل2-انقیاد
   • DPL-G1-CS-S04-971204-فصل 3-نحو زبان‌ها
   • فصل چهارم-مدل سازی خواص زبان ها
   • فصل چهارم: معنای زبان-فصل پنجم: انواع داده ها
   • فصل پنجم: اعلانها-کنترل و تبدیل نوع-داده های اسکالر
   • فصل پنجم-انواع داده اسکالر و مرکب
   • تمرین‌های فصل 3
   • فصل ششم-بسته بندی-ساختمان داده های مختلف در زبان های برنامه سازی
   • بسته بندی زیر برنامه ها
   • بسته بندی داده ها
   • وراثت-زباله روب-ملغی کردن متدها-انوع انتزاع-چند ریختی
   • وراثت-زباله روب-ملغی کردن متدها-انوع انتزاع-چند ریختی
   • فصل هشتم-کنترل ترتیب اجرا-دستور goto-کد ساخت یافته-تطابق الگو
   • فصل نهم-کنترل ترتیب زیربرنامه-صفات کنترل داده
   • فصل9-صفات کنترل داده-پارامترها
   • فصل9-محیط های مشترک صریح
   • تمرین های فصل 5 سوال 1 تا 7
   • تمرین های فصل پنجم-سوال 8 تا 9
   • فصل دهم-مدیریت حافظه
   • تمرین های فصل ششم-سوال 6 تا 9
   • تمرین های فصل ششم-سوال 10 تا 11
   • 20:08:03


در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برچسب ها