اجرا بازی جورچین سایت سوتل

با دقت و تطابق خانه هایی که بازی به شما می دهد با جاهای خالی سغی کنید سطر های خالی را از خانه ها پر کنید و امتیاز لازم را کسب کنید


اجرا بازی جورچین سایت سوتل