اجرا بازی محاصره قلعه سایت سوتل

برای این بازی باید سعی کنید تا با شکستن پایه های قلعه ادمک های درون قلعه ها را از بین ببریئ و قلعه را فتح کنید.

این بازی برای تقویت هوش و قدرت محاسبه و پیش بینی مناسب است.


اجرا بازی محاصره قلعه سایت سوتل