متأسفم، شما نمی توانید این بازی را اجرا کنید چونکه مرورگر شما عنصر پرده نقاشی (canvas) را پشتیبانی نمی کند
مرحله: