سطح:
1
امتیاز:
0
بالاترین امتیاز:
0

شروع یک بازی جدید

بازی جدید

باختی!

امتیاز نهایی:
یک امتیاز خوب جدید!
این مرحله رو باختی!
آفرین، این مرحله رو بردی!
مرحله بعد بازی جدید