2048

0
0

اعداد یکسان را به هم بچسبانید و مربعی با 2048 بسازید!

بازی جدید

چطور بازی کنیم: از کلیدهای پیکانی صفحه کلید کامپیوتر یا لپ تاپ و یا لمس به سمت بالا و پایین و چپ و راست در موبایل و تبلت برای جابه جایی خانه ها استفاده کنید. وقتی دو خانه با عدد یکسان بر روی هم قرار بگیرند، به یک خانه با عدد دو برابر تبدیل می شوند!