مهندسی نرم افزار (Software Engineering)
مهندسی نرم افزار (Software Engineering)
اطلاعات بیشتر
دانش مهندسی نرم افزار سازمان سال نیم فصل

این دوره مخصوص دانشجویان درس اصول طراحی نرم‌افزار رشته علوم کامپیوتر دانشگاه کاشان در ترم دوم سال تحصیلی 95-96 طراحی شده است.

سرفصل دوره
 • فایل ها و مطالب درسی

 • فیلم‌های کلاس
  • کلاس‌های راوند
   • مهندسی نرم افزار-جلسه اول-راوند-SE-95-96-2-R-01-95-11-24
   • مهندسی نرم افزار-جلسه سوم-راوند-SE-95-96-2-R-03-95-12-01
   • مهندسی نرم افزار-جلسه چهارم-راوند-SE-95-96-2-R-04-95-12-02
   • مهندسی نرم افزار-جلسه پنجم-راوند-SE-95-96-2-R-05-95-12-08
   • مهندسی نرم افزار-جلسه ششم-راوند-SE-95-96-2-R-06-95-12-09
   • مهندسی نرم افزار-جلسه هفتم-راوند-SE-95-96-2-R-07-95-12-15
   • مهندسی نرم افزار-جلسه هشتم-راوند-SE-95-96-2-R-08-95-12-16
   • مهندسی نرم افزار-جلسه نهم-راوند-SE-95-96-2-R-09-96-01-20
   • مهندسی نرم افزار-جلسه دهم-راوند-SE-95-96-2-R-10-96-01-21
   • مهندسی نرم افزار-جلسه یازدهم-راوند-SE-95-96-2-R-11-96-01-27
   • مهندسی نرم افزار-جلسه دوازدهم-راوند-SE-95-96-2-R-12-96-01-28
   • مهندسی نرم افزار-جلسه سیزدهم-راوند-SE-95-96-2-R-13-96-02-03
   • مهندسی نرم افزار-جلسه چهاردهم-راوند-SE-95-96-2-R-14-96-02-04
   • مهندسی نرم افزار-جلسه پانزدهم-راوند-SE-95-96-2-R-15-96-02-10
   • مهندسی نرم افزار-جلسه شانزدهم-راوند-SE-95-96-2-R-16-96-02-11
   • مهندسی نرم افزار-جلسه هفدهم-راوند-SE-95-96-2-R-17-96-02-17
   • مهندسی نرم افزار-جلسه هجدهم-راوند-SE-95-96-2-R-18-96-02-18
   • مهندسی نرم افزار-جلسه نوزدهم-راوند-SE-95-96-2-R-19-96-02-24
   • مهندسی نرم افزار-جلسه بیستم و یکم-راوند-SE-95-96-2-R-21-96-02-31
   • مهندسی نرم افزار-جلسه بیستم و دوم-راوند-SE-95-96-2-R-22-96-03-01
   • 25:16:35

  • کلاس‌های پردیس خواهران
   • مهندسی نرم افزار-جلسه دوم-پردیس-SE-95-96-2-P-02-95-11-26
   • مهندسی نرم افزار-جلسه چهارم-پردیس-SE-95-96-2-P-04-95-12-03
   • مهندسی نرم افزار-جلسه پنجم-پردیس-SE-95-96-2-P-05-95-12-08
   • مهندسی نرم افزار-جلسه ششم-پردیس-SE-95-96-2-P-06-95-12-10
   • مهندسی نرم افزار-جلسه هفتم-پردیس-SE-95-96-2-P-07-95-12-15
   • مهندسی نرم افزار-جلسه هشتم-پردیس-SE-95-96-2-P-08-95-12-17
   • مهندسی نرم افزار-جلسه نهم-پردیس-SE-95-96-2-P-09-96-01-20
   • مهندسی نرم افزار-جلسه دهم-پردیس-SE-95-96-2-P-10-96-01-27
   • مهندسی نرم افزار-جلسه یازدهم-پردیس-SE-95-96-2-P-11-96-01-29
   • مهندسی نرم افزار-جلسه دوازدهم-پردیس-SE-95-96-2-P-12-96-02-03
   • مهندسی نرم افزار-جلسه سیزدهم-پردیس-SE-95-96-2-P-13-96-02-10
   • مهندسی نرم افزار-جلسه چهاردهم-پردیس-SE-95-96-2-P-14-96-02-12
   • مهندسی نرم افزار-جلسه پانزدهم-پردیس-SE-95-96-2-P-15-96-02-17
   • مهندسی نرم افزار-جلسه شانزدهم-پردیس-SE-95-96-2-P-16-96-02-19
   • مهندسی نرم افزار-جلسه هفدهم-پردیس-SE-95-96-2-P-17-96-02-24
   • مهندسی نرم افزار-جلسه هجدهم-پردیس-SE-95-96-2-P-18-96-02-26
   • مبانی کامپیوتر و برنامه سازی-گروه1-جلسه14-بخش2-PF-95-96-2-G1-14-96-02-23-2
   • 19:55:14


 • آزمون و تمرین‌ها

 • نمرات درس

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برچسب ها