شبیه سازی کامپیوتری (Computer Simulation)
شبیه سازی کامپیوتری (Computer Simulation)
اطلاعات بیشتر
دانش شبیه سازی کامپیوتری سازمان

این دوره مخصوص دانشجویان درس شبیه سازی کامپیوتری رشته مهندسی کامپیوتر (کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته) طراحی شده است. در این دوره، امکان مشاهده مطالب درسی، به اشتراک گذاری مطالب درسی، پرسش‌های تستی و پاسخ به تمرین‌های درسی فراهم می‌شوند.

سرفصل دوره
 • فایل‌های درس

 • آزمون‌ها و تمرین‌های درس

 • فیلم‌های ترم اول 1396 دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
  • فیلم‌های کلاس صبح 8-11 سه شنبه (گروه کارشناسی ناپیوسته)
   • Sim-9671-G1-S01-P1-96-07-04
   • Sim-9671-G1-S01-P2-96-07-04
   • Sim-9671-G1-S02-P1-96-07-11
   • Sim-9671-G1-S02-P2-96-07-11
   • Sim-9671-G1-S03-P1-96-07-18
   • Sim-9671-G1-S03-P2-96-07-18
   • Sim-9671-G1-S04-P2-96-07-25
   • Sim-9671-G1-S04-P1-96-07-25
   • Sim-9671-G1-S05-P1-96-08-02
   • Sim-9671-G1-S05-P2-96-08-02
   • Sim-9671-G1-S06-P1-96-08-09
   • Sim-9671-G1-S06-P2-96-08-09
   • Sim-9671-G1-S07-P1-96-08-16
   • Sim-9671-G1-S07-P2-96-08-16
   • Sim-9671-G1-S08-P1-96-08-23
   • Sim-9671-G1-S08-P2-96-08-23
   • Sim-9671-G1-S09-P1-960830
   • Sim-9671-G1-S09-P2-960830
   • Sim-9671-G1-S10-P1-960907
   • Sim-9671-G1-S10-P2-960907
   • Sim-9671-G1-S10-P1-960914
   • Sim-9671-G1-S10-P2-960914
   • 19:57:49

  • فیلم‌های کلاس بعد از ظهر سه شنبه (گروه کارشناسی پیوسته)
   • Sim-9671-G2-S01-P1-96-07-04
   • Sim-9671-G2-S01-P2-96-07-04
   • Sim-9671-G2-S01-P3-96-07-04
   • Sim-9671-G2-S03-P1-96-07-18
   • Sim-9671-G2-S04-P1-96-07-25
   • Sim-9671-G2-S04-P2-96-07-25
   • Sim-9671-G2-S05-P1-96-08-02
   • Sim-9671-G2-S05-P2-96-08-02
   • Sim-9671-G2-S06-P1-96-08-09
   • Sim-9671-G2-S06-P2-96-08-09
   • Sim-9671-G2-S07-P1-96-08-16
   • Sim-9671-G2-S07-P2-96-08-16
   • Sim-9671-G2-S08-P1-960823
   • Sim-9671-G2-S08-P2-960823
   • Sim-9671-G2-S09-P1-960830
   • Sim-9671-G2-S09-P2-960830
   • Sim-9671-G2-S10-P1-960907
   • Sim-9671-G2-S10-P2-960907
   • Sim-9671-G2-S11-960914
   • Sim-9671-G2-S12-960921
   • 17:04:16


 • فیلم‌های ترم دوم 1396 دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
  • فیلم‌های کلاس سه شنبه 13:30-16 (گروه کارشناسی ناپیوسته)
   • Sim-9672-G1-S01-P1-961124-آشنایی با درس
   • Sim-9672-G1-S01-P2-961124-تعریف شبیه سازی
   • Sim-9672-G1-S01-P3-961124-آشنایی با Arena
   • Sim-9672-G1-S02-P1-961208-ویژگی ها و مراحل شبیه سازی
   • Sim-9672-G1-S02-P2-961208-نحوه شبیه سازی رویداد گسسته برای یک فرآیند ساده
   • Sim-9672-G1-S02-P3-961208-انیمیشن برای منابع و شرط ها در جریان Arena
   • Sim-9672-G1-S03-961215-شبیه سازی مسئله رستوران: یک جریان ورودی با دو سرویس دهنده
   • Sim-9672-G1-S04-P1-970121-مسئله پسرک روزنامه فروش، مسأله موجودی، مسأله پایایی یا برینگ، زاغه مهمات
   • Sim-9672-G1-S04-P2-970121-عملگر Assign در آرنا
   • Sim-9672-G1-S05-P1-970128-تفاضا در مهلت تحویل، بارگیری
   • Sim-9672-G1-S05-P2-970128-فصل سوم: آمار در شبیه سازی
   • Sim-9672-G1-S05-P3-970128-مثال دیگری از Assign در آرنا
   • Sim-9672-G1-S06-P1-970204-توزیع های گسسته
   • Sim-9672-G1-S06-P2-970204-تعریف توزیع یا زمانبندی دلخواه در آرنا
   • Sim-9672-G1-S07-P1-970211-تولید اعداد شبه تصادفی و آزمون صحت آنها
   • Sim-9672-G1-S07-P2-970211-استفاده از جداسازی Separate و دسته بندی Batch در آرنا
   • Sim-9672-G1-S08-P1-970218-آزمون همبستگی اعداد تصادفی-جمع آوری و تحلیل داده ها
   • Sim-9672-G1-S08-P2-970218-ایستگاه ها و مسیر یابی در آرنا
   • Sim-9672-G1-S09-970301-فصل چهارم: وارسی و اعتبار سنجی شبیه سازی
   • 12:42:03

  • فیلم‌های کلاس بعد از ظهر شنبه (گروه کارشناسی پیوسته)
   • Sim-9672-G2-S01-P1-961128-پیاده سازی یک مثال ساده در آرنا Arena
   • Sim-9672-G2-S02-P1-961205-انیمیشین منابع و تصمیم گیری در جریان Arena
   • Sim-9672-G2-S02-P2-961205-مثال هایی از نهادها، خصیصه ها، رویدادها
   • Sim-9672-G2-S03-P1-961212-آشنایی با Assign در Arena
   • Sim-9672-G2-S03-P2-961212-ویژگی ها و مراحل شبیه سازی
   • Sim-9672-G2-S04-P1-970118-شبیه سازی یک تماس تلفنی ساده پیوسته
   • Sim-9672-G2-S04-P2-970118-شبیه سازی صف تک مجرایی
   • Sim-9672-G2-S05-P1-970201-صف با دو خدمت دهنده، مسأله روزنامه فروش، مسأله موجودی
   • 06:02:18


 • فیلم‌های ترم دوم 1397 دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
  • فیلم‌های کلاس چهارشنبه گروه 1 - ساعت 8-9:30 و 11:30-13
   • Sim-S01-971124-آشنایی با درس
   • تمرین های فصل 1-سوال 1:اجزا سیستم ها
   • نمونه های گرافیکی از شبیه سازی در نرم افزار Arena
   • تمرین 2 از فصل 1-فلوچارت شبیه سازی
   • مثال نوار نقاله از Station و Transfer در آرنا
   • فصل 2-تمرین 1-یک صف ورود و یک پردازنده
   • فصل 2-تمرین 5-رستوران هابیل و خباز-یک صف ورودی و دو پردازنده
   • فصل 2-تمرین 10-مسأله موجودی انبار
   • فصل 2-تمرین 25-مسأله بالابر-فصل 3-تمرین 1-مسأله باجه صندوق
   • -بهینه سازی پارامتری در شبیه سازی آرنا-مثال سینما برای تعیین تعداد فروشنده بلیط و تغذیه
   • تمرین های فصل 7-تولید اعداد تصادفی
   • تمرین های فصل 7-تولید اعداد تصادفی-تمرین 9 و 10 و 11
   • تمرین های فصل 7-آزمون های بررسی تصادفی بودن اعداد شبه تصادفی تولید شده-آزمون کولموگروف اسمیرنف-آزمون
   • مثال اتوبوس در آرنا
   • تحلیل داده های ورودی-مروری بر آمار
   • توزیع های گسسته و پیوسته آماری
   • سوالات 19 به بعد فصل 9 تحلیل داده های ورودی-با مثال در آرنا
   • 12:30:44

  • فیلم‌های کلاس چهارشنبه گروه 2 - ساعت 9:45-11:30 و 14-15:30
   • نمونه های گرافیکی از شبیه سازی در نرم افزار Arena
   • تمرین های فصل 1-سوال 1:اجزا سیستم ها
   • فصل 1-تمرین 4-5-6 و 7
   • فصل 2-تمرین 2و3و4-سیستم تک صفی و تک پردازنده
   • فصل 2-تمرین 6-رستوران هابیل و خباز-تمرین 8-روزنامه فروش
   • فصل 2-تمرین 16-متغیر تصادفی با توزیع نرمال-تمرین 17و18و19-مسأله انبار یا مهلت تحویل
   • بهینه سازی در آرنا-منابع مورد نیاز کیوسک بانک
   • فصل 3-تمرین 1 ب و ج-2
   • تمرین های فصل 7-تولید اعداد تصادفی
   • تمرین های فصل 7-تولید اعداد تصادفی-تمرین 9 و 10 و 11
   • تولید اعداد تصادفی با توزیع آماری خاص مانند نمایی-آزمون های رفتار صعودی یا نزولی اعداد تصادفی و طول
   • تحلیل داده های ورودی-مروری بر آمار
   • سوال 14 به بعد فصل نهم-تحلیل داده های ورودی
   • سوال 17 به بعد فصل نهم-تحلیل داده های ورودی
   • آزمون های یکنواختی و استقلال داده های تصادفی
   • 11:37:22


در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برچسب ها
پرسش و پاسخ
 1. zk zk
  حدود 1 سال قبل

  salam vaght bekheir.

  bebakhshid man be infilmha kheili niaz daram amma ejazeh didan nemidahad.

  sepasgozaretan mishavam rahnamaee befarmaeed.

  1. بهزاد سلیمانی نیسیانی
   حدود 1 سال قبل

   با سلام

   لطفا با بنده تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنم. مشخصات تماس بنده در پروفایلم موجود است. می توانید تماس تلفنی یا پیام تلگرامی داشته باشید.

   با تشکر

   در پاسخ به zk zk

 1. zk zk
  حدود 9 ماه قبل

  .سلام اقای دکتر وقت بخیر

   یک دنیا سپاسگزارتان میشوم امکان دسترسی  به سوالات آزمونها 

  فراهم کنید.

  1. بهزاد سلیمانی نیسیانی
   حدود 9 ماه قبل

   با سلام

   محدودیت زمانی آزمون ها را برداشتم. می توانید در آزمون ها شرکت کنید.

   در پاسخ به zk zk

 1. محمدرضا نهنگی
  حدود 4 ماه قبل

    دکتر مباحث بسیار عالی بودن و درس دادنتون عالی تر  🙏انشالا بتونیم یه جایی باز از مطالب شما استفاده کنیم